NOTARIUSZ DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów;

WYMAGANE DOKUMENTY

 

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • Odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • Podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • Dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • W przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • Wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • Warunki i data wydania działki,
 • Nr konta bankowego, dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • Do umowy sprzedaży-wpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy.
 • Wpis z rejestru gruntów wraz z wpisem z kartoteki budynków, a jeżeli powierzchnia uległa zmianie to również wyrys z mapy ewidencyjnej;—————————————-
 • Mapa z projektem podziału, w przypadku podziału nieruchomości;
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podziału nieruchomości , gdy następuje podział działki o powierzchni mniejszej niż 3000 m2;
 • Umowa kredytowa i zaświadczenie o udzieleniu kredytu przy zakupie na kredyt.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy czy podjęto uchwałę o rewitalizacji gruntów i o utworzeniu specjalnej strefy Rewitalizacji.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymieniowych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku od spadków i darowizn lub o zwolnieniu z podatku albo o przedawnieniu zobowiązania podatkowego;
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, lub darczyńców i obdarowanych(imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku firm- aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 • cena sprzedaży i daty płatności lub wartość rynkowa przy umowie darowizny;
 • data wydania lokalu;
 • nr konta bankowego, jeżeli płatność będzie przelewem;
 • Umowa kredytowa i zaświadczenie o udzieleniu kredytu przy zakupie na kredyt

 

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu;2. podstawa nabycia, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku od spadków i darowizn lub o zwolnieniu z podatku albo o przedawnieniu zobowiązania podatkowego;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona lub numer księgi wieczystej;
 • dane osobowe kupujących i sprzedających(imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm- aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • nr konta bankowego, jeżeli płatność będzie przelewem;
 • Umowa kredytowa i zaświadczenie o udzieleniu kredytu przy zakupie na kredyt.

 

TESTAMENT:

 • dane osobowe sprzedającego testament(imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osoby powołanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania).

 

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania);
 • dane osobowe pełnomocnika(imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania);
 • opis nieruchomości najlepiej- zwykły odpis z księgi wieczystej lub numer księgi albo inny tytuł własności np. przydział lokalu, wypis aktu notarialnego, postanowienie o zasiedzeniu, akt własności ziemi.

 

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania);
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz jego aktu małżeństwa, PESEL zmarłego;
 • odpisy skrócone aktu urodzenia dzieci i żony zmarłego, jeżeli zmienili nazwisko przez zawarcie związku małżeńskiego, to również odpisy skrócone aktu małżeństwa;
 • jeżeli dzieci spadkodawcy zmarły przed nim potrzebne są również odpisy skrócone aktów urodzeń wnuków, a jeśli zmienili nazwisko przez zawarcie związku małżeńskiego, to również odpisy skrócone aktu małżeństwa;
 • jeżeli spadkodawca nie pozostawił dzieci należy dostarczyć odpis skrócony aktu urodzenia rodziców wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone rodzeństwa spadkodawcy, a jeżeli zmienili nazwisko przez zawarcie związku małżeńskiego, to również odpisy skrócone aktu małżeństwa;
 • oryginały własnoręcznego testamentu zmarłego lub wypis aktu notarialnego z podpisem notariusza (należy złożyć wszystkie testamenty, również te odwołane);
 • jeżeli spadkodawca posiada nieruchomości lub lokale, dla których złożone są księgi wieczyste to należy dostarczyć odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej.

 

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA(np. intercyza)

 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania);
 • jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to również odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer z księgi wieczystej.

PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane.